בקשת תכונה Perl 7: תת-חסום לקסיקלים מוקלדים

[טיוטה] עדכון אחרון על-ידי Joe Schaefer ב-יום ו׳, 19 אפר׳ 2024    מקור
 

#הבעיה

ב-lookup של שיטת זמן ריצה OO של Perl 5 יש תקורת ביצועים גדולה ב-50% בהשוואה להפעלת שגרת משנה ישירה בשם

הפתרון הראשוני: אופטימיזציות קוד השיטה של דאג מקאשרן

דאג היה היוצר של פרויקט mod_perl באמצע שנות ה-90, אז ברור שכתיבת ביצועים גבוהים פרל היה המבצר שלו. אחת התרומות הרבות שלו ל p5p היה לגזור את קנס הביצועים של תקורת lookup של שיטת OO בחצי, באמצעות שיטה + @ISA מטמון היררכיה כדי להפוך את ה-lookup של שיטת אובייקט זמן ריצה לאובייקטים של mod_perl כמו Apache2::RequestRec

זו לא בעיה מטרידה עם שיחות ל מבנה C שיטות get-set accessor — המצב המשותף עם ממשקי API רבים mod_perl. שיטת זמן הריצה של פרל - קנס קוד קריאה על httpd’s מבנה request_rec *, כי mod_perl חושף באמצעות Apache2::RequestRec

מה דאג מחפש.

תסריט בוחן ביצועים.

#!/usr/bin/env -S perl -Ilib -Iblib/arch
use Test::More tests => 3;
use POSIX 'dup2';
dup2 fileno(STDERR), fileno(STDOUT);
use strict;
use warnings;
use Benchmark ':all';
our ($x, $z);
$x = bless {}, "Foo";
$z = Foo->can("foo");
sub method {$x->foo}
sub class {Foo->foo}
sub anon  {$z->($x)}
sub bar  { 1 }
sub reentrant;
BEGIN {
 package Foo;
 use base 'sealed';
 use sealed 'deparse';
 sub foo { shift }
 my $n;
 sub _foo :Sealed { my main $x = shift; $n++ ? $x->bar : $x->reentrant }
}
sub func  {Foo::foo($x)}

BEGIN {our @ISA=qw/Foo/}
use sealed 'deparse';

my main $y; #sealed src filter transforms this into: my main $y = 'main';

sub sealed :Sealed {
  $y->foo();
}

sub also_sealed :Sealed {
  my main $a = shift;
  if ($a) {
    my Benchmark $bench;
    my $inner = $a;
    return sub :Sealed {
      my Foo $b = $a;
      $inner->foo($b->foo($inner->bar, $inner, $bench->cmpthese));
      $a = $inner;
      $a->foo;
      $b->bar; # error!
     };
  }
  $a->bar();
}

sub reentrant :Sealed { my main $b = shift; local our @Q=1; my $c = $b->_foo }

ok($y->reentrant()==1);

my %tests = (
  func => \&func,
  method => \&method,
  sealed => \&sealed,
  class => \&class,
  anon => \&anon,
);

cmpthese 20_000_000, \%tests;

ok(1);

use constant LOOPS => 3;

sub method2 {
 my $obj = "main";
 for (1..LOOPS) {
  $obj->foo;
  $obj->bar;
  $obj->reentrant;
 }
}

sub sealed2 :Sealed {
 my main $obj; # sealed-src-filter
 for (1..LOOPS) {
  $obj->foo;
  $obj->bar;
  $obj->reentrant;
 }
}

cmpthese 1_000_000, {
 method => \&method2,
 sealed => \&sealed2,
};

ok(1);

מס’ תוצאות בוחן ביצועים

1..3
sealed: compiling main->reentrant lookup.
sealed: compiling main->bar lookup.
sub _foo :sealed {
  package Foo;
  use warnings;
  use strict;
  my main $x = shift();
  $n++ ? $x->bar:compiled : $x->reentrant:compiled;
}
sealed: compiling main->foo lookup.
sub sealed :sealed {
  use warnings;
  use strict;
  $y->foo:compiled;
}
sealed: compiling Benchmark->cmpthese lookup.
sealed: compiling Foo->foo lookup.
sealed: compiling main->foo lookup.
sealed: compiling Foo->bar lookup.
Use of uninitialized value in addition (+) at lib/sealed.pm line 137.
sealed: tweak() aborted: sealed: invalid lookup: Foo->bar - did you forget to 'use Foo' first? at lib/sealed.pm line 75.
sub __ANON__ :sealed {
  use warnings;
  use strict;
  my Foo $b = $a;
  $inner->foo($b->foo:compiled($inner->bar, $inner, $bench->cmpthese:compiled));
  $a = $inner;
  $a->foo:compiled;
  $b->bar;
}
sealed: compiling main->bar lookup.
sub also_sealed :sealed {
  use warnings;
  use strict;
  my main $a = shift();
  if ($a) {
    my Benchmark $bench = 'Benchmark';
    my $inner = $a;
    return sub {
      my Foo $b = $a;
      $inner->foo($b->foo:compiled($inner->bar, $inner, $bench->cmpthese:compiled));
      $a = $inner;
      $a->foo:compiled;
      $b->bar;
    }
    ;
  }
  $a->bar:compiled;
}
sealed: compiling main->_foo lookup.
sub reentrant :sealed {
  use warnings;
  use strict;
  my main $b = shift();
  (local our(@Q)) = 1;
  my $c = $b->_foo:compiled;
}
sealed: compiling main->foo lookup.
sealed: compiling main->bar lookup.
sealed: compiling main->reentrant lookup.
sub sealed2 :sealed {
  use warnings;
  use strict;
  my main $obj = 'main';
  foreach $_ (1 .. 3) {
    $obj->foo:compiled;
    $obj->bar:compiled;
    $obj->reentrant:compiled;
  }
}
ok 1
       Rate class method  anon  func sealed
class 16129032/s   --  -4%  -26%  -33%  -36%
method 16806723/s   4%   --  -23%  -30%  -34%
anon  21739130/s  35%  29%   --  -10%  -14%
func  24096386/s  49%  43%  11%   --  -5%
sealed 25316456/s  57%  51%  16%   5%   --
ok 2
      Rate method sealed
method 546448/s   --  -17%
sealed 662252/s  21%   --
ok 3

פתרון Perl 7 מוצע: :חסום

קוד לדוגמה:

use v7.0;
use Apache2::RequestRec;

sub handler :sealed {
 my Apache2::RequestRec $r = shift;
 $r->content_type("text/html"); #compile time method lookup
}

איכות הייצור, פרל חזק v5.28+ אב טיפוס: sealed.pm v7.0.7

הוראות הידור עבור perl 5.30+ זמינות ב sealed.pm pod אם ברצונך להריץ mod_perl2 w/ ithreads ו- httpd-2.4 w/ event mpm, ולא segfault בסולם any. נבדק בתאריך סולאריס 11.4 וגם אובונטו 22.04

בשביל הכיף, נסה את זה טלאי קוף עד ModPerl::RegistryCooker

<VirtualHost *:443>
  PerlModule ModPerl::RegistryCookerSealed
  PerlResponseHandler ModPerl::Registry
  AddHandler perl-script .pl
  Options +ExecCGI
</VirtualHost>

הוא מאפשר את ההשפעות של מטפל משנה: {script אטום מופיע כאן} על כל שלך ModPerl::רישום תסריט, משהו כמו זה אחד.

~/src/cms% h2load -n 100000 -c 1000 -m 100 -t 10 http://localhost/perl-script/enquiry.pl\?lang=.es
starting benchmark...
spawning thread #0: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #1: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #2: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #3: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #4: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #5: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #6: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #7: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #8: 100 total client(s). 10000 total requests
spawning thread #9: 100 total client(s). 10000 total requests
Application protocol: h2c
progress: 10% done
progress: 20% done
progress: 30% done
progress: 40% done
progress: 50% done
progress: 60% done
progress: 70% done
progress: 80% done
progress: 90% done
progress: 100% done

finished in 13.07s, 7652.14 req/s, 11.83MB/s
requests: 100000 total, 100000 started, 100000 done, 100000 succeeded, 0 failed, 0 errored, 0 timeout
status codes: 100000 2xx, 0 3xx, 0 4xx, 0 5xx
traffic: 154.61MB (162119955) total, 566.39KB (579980) headers (space savings 95.47%), 152.30MB (159700000) data
            min     max     mean     sd    +/- sd
time for request:   5.74ms   12.77s    6.39s    3.61s  58.14%
time for connect:   304us  293.01ms   70.17ms   76.83ms  74.80%
time to 1st byte:   7.86ms    7.87s    3.33s    1.82s  50.40%
req/s      :    7.71   248.17    19.60    28.07  92.70%

ראה https://github.com/SunStarSys/sealed/blob/master/lib/sealed.pm. חפש נדב/bench.pl

זה יאפשר Perl 5 לעשות את הקוד לדוגמה content_type

הרעיון הזה נגנב בחינם. דילן. קרא את זה.

קישור קבוע  #dylan   #mod_perl   #perl   #ביצועים   #הידור   #חיפוש   #חסום   #מטמון   #סטטי   #שיטה  

 

         

הערות  


קבצים מצורפים  

קישורים  


אינדקס


יחסי תלות בשפה האנגלית

 • מה זה Smart Content Dependency Management™?— הבנה ברורה של גרף התלות של אתר האינטרנט שלך תבטיח שתוכל למקסם את הביצועים של טכנולוגיית הבנייה שלנו בקנה מידה ... יום א׳, 28 אפר׳ 2024

 

 • גית וללא דחיה— יש הבחנה ברורה בין ההיסטוריה "מחויבות" לבין ההיסטוריה "העלאה" ... יום א׳, 28 אפר׳ 2024

 

 • רשימות דיוור— כתובות זמניות אלה הן anathema ל `ezmlm-idx`'s מנוי ומערכות מתינות ... שבת, 27 אפר׳ 2024

 

 • מדריך אבטחת מידע— יש להתייחס לכל הנתונים שמקורם ב-UNIX בזמן ריצה **קריאת מערכת** כ-**tainted** ... שבת, 27 אפר׳ 2024

שנת הדרקון


 

 • ביצועי יישומים— מפתחים רבים נופלים למלכודת של חשיבה אופטימיזציה ביצועים היא על הפיכת כל שורת קוד ליעילה ככל האפשר. ... יום ג׳, 23 אפר׳ 2024

COVID-19 במרץ 2020

 • צמיחה מעריכית ו-COVID-19— קח את הזמן שלך עם **המתמטיקה** סעיף — חשוב להיות צרכן משכיל של סטטיסטיקה הרלוונטית למגפה הנוכחית ... יום ב׳, 30 ינו׳ 2023

 

 • על בעיית הספאם...— התוסף היחיד הטוב ביותר עבור `Qpsmtpd`למרות שקשה להבין מדוע ... יום א׳, 29 ינו׳ 2023

 


היפרבולית Honeycomb


 

 • תנועת DevOps— הרעיון הגדול מאחורי "התנועה" הוא לא רק לתת למפתחים יותר חבל ... יום ו׳, 15 דצמ׳ 2023

 

 • כיף עם htop— תכונות htop מתקדמות בפלטפורמות יוניקס פופולריות ... יום ה׳, 19 ינו׳ 2023

ארכיטקטורת מידע

 • ארכיטקטורת מידע— כל סולם הטכנולוגיות הרלוונטי לעיצוב, להצגה, ליחסים ולאילוצים ארכיטקטוניים המכסים כל כתובת URL שבה אתה משרת ... יום ב׳, 11 מרץ 2024

זפת ונוצות

 • Apache HTTPd Devs נחשב מזיק— פיליפ לא ידע כל כך טוב אז היה עד כמה [מציצה, vapid, וטריטוריאלית](https://www.mail-archive.com/dev@httpd.apache.org/msg77781.html) הקבוצה הזו הפכה ... יום ו׳, 26 אפר׳ 2024

 

 • השמחה של DTrace— למדוד פעמיים, לחתוך פעם אחת, לפני תחילת מאמץ אופטימיזציה קוד ... יום ו׳, 26 אפר׳ 2024